Hotline : 0971889836

Địa chỉ : 21 Nhân Hoà - Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương

Cảm âm sáo A4 BIỆT TRI KỈ

R s s sib RD D l s f s
s s S S S S S S F F R D R
R F S S S S F F R D R F R D sib
R F D D D D D R F D D l s f s

R s s sib RD D l s f s
s s S S S S S S F F R D R
R F S S S S F F R D R F R D sib
R F D D D D D R F D D l s f s

sib D R F S S F F R D R
sib D R F S S L L SIB L S
R F S S S S F F R D R F R D sib
R F D D D D D R F D D l s f s

R