Hotline : 0971889836

Địa chỉ : 21 Nhân Hoà - Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương

Cảm âm Dang Dở – Sáo B4

 

R2 F2 L L L SIB S2 SIB

R2 D2 R2 D2 R2 M2 L S L

R2 R2 D2 SIB R2 F2 M2 L M2 S2 L2 R2

 

R2 F2 L L L SIB D2 SIB

R2 D2 R2 D2 S L

R2 R2 D2 SIB R2

F2 M2 L S2 L2 F2 R2

 

ĐK

F2 M2 R2 F2 R2 L2 R2 F2 S2

R3 D3 L2 D3 R3 D3 L2 S2 L2

F2 M2 R2 L R2 S2 L2 S2

SIB2 L2  M2 M2 S2 L2 F2 R2

 

L2 R2 L2 R2 L2 R2 F2 S2

D3 R3 D3 S2 D3 R3 D3 L2 S2 L2

F2 M2 R2  L R2 S2 L2 S2

SIB2 L2 M2 S2 L2 R2

 

R2 F2 R2 L SIB D2 SIB

R2 D2 R2 M2 L S L

R2 R2 D2 SIB R2 F2 M2 L M2 S2 L2 R2

 

R2 F2 L L L SIB D2 SIB

S S2 L2 S2 M2 R2 D2

R2 L R2 S, M2 S2 M2 S2 L2 L F2 R2

 

 

ĐK

F2 M2 R2 F2 R2 L2 R2 F2 S2

R3 D3 L2 D3 R3 D3 L2 S2 L2

F2 M2 R2 L R2 S2 L2 S2

SIB2 L2  M2 M2 S2 L2 F2 R2

 

L2 R2 L2 R2 L2 R2 F2 S2

D3 R3 D3 S2 D3 R3 D3 L2 S2 L2

F2 M2 R2  L R2 S2 L2 S2

SIB2 L2 M2 S2 L2 R2

F2 M2 R2 F2 R2 L2 R2 F2 S2

D33 D3 R3 L2 S2 L2

F2 M2 R2 L R2 S2 L2 S2

SIB2 L2 M2 S2 L2 F2 R2

 

S2 SIB2 LAB2 S2 LAB2

F2 R2 LAB2 S2

 

MIB2 D2 S2 F2

S2 S2 MIB2 D2