Hotline : 0971889836

Địa chỉ : 21 Nhân Hoà - Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương

Cảm âm Thê Lương – Phúc Chinh

Sáo G4

R2 D2 SIB L S R S SIB SIB R2 D2

D2 SIB L S F R R SIB SIB D2 R2

F2 R2 R2 SIB S, S D2 L L S F

D2 L L S F F F F R F S

S S S S L SIB L S S R D2 D2 D2 SIB D2

R2 F2 F2 F2 R2 F2 R2 D2 SIB SIB SIB D2 R2

F2 R2 F2 R2 D2 R2 R D2 R2 D2 SIB D2

R2 F2 F2 F2 R2 F2 SIB2 L2 S2

 

ĐK:

R2 SIB2 L2 S2 F2 S2 S2 S2 F2 S2 F2 D2

D2 D2 D2 D2 R2 F2 F2 F2 S2 R2 D2 S

R2 SIB2 L2 S2 F2 S2 S2 S2 F2 R2 D2 R2 F2

R2 F2 F2 F2 S2 L2 L2 SIB2 L2 F2 R2 F2 S2

 

R2 SIB2 L2 S2 F2 S2 S2 S2 F2 S2 F2 D2

D2 D2 D2 D2 R2 F2 F2 R2 D2 D2 R2

R2 SIB2 SIB2 S2 F2 S2 S2 S2 S2 SIB2 D3 R3 D3

L2 L2 D3 L2 S2 F2 F2 F2 F2 R2 R2 F2 S2

 

S R2, R2 D2 R2 D2 SIB D2

R2 F2 F2 F2 R2 F2 R2 D2 SIB SIB SIB D2 R2

F2 R2 F2 R2 D2 R2, R D2 R2 D2 SIB D2

R2 F2 F2 F2 R2 F2 R2 SIB2 L2 S2

 

ĐK:

R2 SIB2 L2 S2 F2 S2 S2 S2 F2 S2 F2 D2

D2 D2 D2 D2 R2 F2 F2 F2 S2 R2 D2 S

R2 SIB2 L2 S2 F2 S2 S2 S2 F2 R2 D2 R2 F2

R2 F2 F2 F2 S2 L2 L2 SIB2 L2 F2 R2 F2 S2

 

R2 SIB2 L2 S2 F2 S2 S2 S2 F2 S2 F2 D2

D2 D2 D2 D2 R2 F2 F2 R2 D2 D2 R2

R2 SIB2 SIB2 S2 F2 S2 S2 S2 S2 SIB2 D3 R3 D3

L2 L2 D3 L2 S2 F2 F2 F2 F2 R2 R2 F2 S2

 

R2 R2 F2 S2 S2 R2 R2, R2 SIB2 L2 L2 S2 F2

F2 S2 L2 L2 D3 L2 S2 F2 S2 F2 R2

R2 R2 F2 S2 S2 R2 R2, R2 SIB2 L2 D3 L2 S2 F2

F2 S2 L2 L2 D3 L2 S2 F2 S2

 

sÁO a4

 

ĐK:

R2 SIB2 L2 S2 F2 S2 S2 S2 F2 S2 F2 D2

D2 D2 D2 D2 R2 F2 F2 F2 S2 R2 D2 S

R2 SIB2 L2 S2 F2 S2 S2 S2 F2 R2 D2 R2 F2

R2 F2 F2 F2 S2 L2 L2 SIB2 L2 F2 R2 F2 S2

 

R2 SIB2 L2 S2 F2 S2 S2 S2 F2 S2 F2 D2

D2 D2 D2 D2 R2 F2 F2 R2 D2 D2 R2

R2 SIB2 SIB2 S2 F2 S2 S2 S2 S2 SIB2 D3 R3 D3

L2 L2 D3 L2 S2 F2 F2 F2 F2 R2 R2 F2 S2

 

R2 F2 R2 SIB2 S2 S2 F2 S2

SIB SIB SIB D2 D2 D2 SIB D2

SIB D2 SIB F2 R2 R2 D2 R2, R2 D2 R2 S S S D2 R2

R2 F2 R2 SIB2 SIB S2 F2 S2

F2 S2 SIB2 D3 D3 SIB2 D3

R3 D3 SIB2 L2 L2 L2 L2 L2 R2 SIB2 L2 S2