Hotline : 0971889836

Địa chỉ : 21 Nhân Hoà - Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương

Cảm âm Thanh Tâm Âm Loạn Phách Sao

Sáo A4:

F S D2 L, F S R D

F S D2 L D2 L F R S

F S D2 L, F S R D

F S D2 L, F S R D F.

 

F S L M, R M F D,

R M F D, F L R, S F M

R F, D F, R F L S

 

F S D2 L, F S R D

F S D2 L D2 L F R S

F S D2 L, F S R D

F S D2 L, F S R D F.

LOẠN PHÁCH SAO C5:

R M F L SIB L SIB L F M R

L F L SIB R2 M2 R2 SIB L

S L SIB S SIB R2 L L F M R M

R F L SIB L SIB L F M R

R2 L R2 L R2 M2 F2 M2 R2 SIB L

S S L SIB R2 M2 R2 SIB L

R2 R2 SIB L SIB L F M M F M R M

R L L L SIB L F M R

R2 L R2 L R2 M2 F2 M2 R2 SIB L

S S L SIB R2 M2 R2 SIB L

R2 R2 SIB L SIB L F M M F M R M

R L L L SIB L SIB L S L

ĐỔI A4:

F S D2 L, F S R D

F S D2 L D2 L F R S

F S D2 L, F S R D

F S D2 L, F S R D F.