Hotline : 0971889836

Địa chỉ : 21 Nhân Hoà - Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương

Cảm âm sáo trúc Quả Phụ Tướng – Sáo trúc B4

F2 R2 D2 S D2 R2 F2 R2 D2

R2 D2 SIB D2 SIB F2 D2 R2 F2 R2 R2

F2 R2 D2 S D2 R2 F2 R2 D2

SIB D2 SIB D2 SIB F SIB D2 SIB S

 

S S  S2 SIB2 S2 F2 R2

F2 S2 F2 R2 D2

SIB SIB D2 D2 SIB D2 R2 D2 SIB F2 R2

S S S2 SIB2 S2 F2 R2

F2 S2 F2 R2 D2

SIB SIB D2 D2 SIB D2 R2 SIB2 L2  S2

 

SIB2 SIB2 L2 S2 SIB2 L2 S2 F2 S2 F2 D2

D2 R2 F2 R2 D2 F F F F2 S2 D2 F2 R2

SIB2 SIB L2 S2 S2 F2 S2 F2 S2 F2 R2

D2 R2 F2 F2 S2 S2 F2 F2 R2 F2 S2

 

NHẠC DẠO

F2 R2 D2 SIB S F F2 R2 F2 R2 D2

S F2 R2 F2 R2 D2

S2 F2 S2 F2 R2 D2 F2 R2 D2

F2 R2 F2 SIB S F F2 R2 F2 R2 S2

S F2 R2 F2 R2 D2

S2 F2 S2 F2 R2 D2 F2 R2 D2